പ്രിയ വായനക്കാര്‍ക്ക് തുടിതാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം !!!

കഥ
മിച്ചഭൂമി  http://padheyam-oduvathody.blogspot.in/2011/10/blog-post.html

തമ്പും  തേടി   http://padheyam-oduvathody.blogspot.in/2011/12/blog-post.html

നേത്താവലിയിലെ കാറ്റ്   http://padheyam-oduvathody.blogspot.in/2012/03/blog-post_15.html

 ജന്നത്തുല്‍ ഫിര്‍ദൌസ്   http://padheyam-oduvathody.blogspot.in/2012/09/blog-post.html 

വെളിപാട്‌   http://thudithaalam-oduvathody.blogspot.in/2012/09/blog-post.html

അചിന്ത് റാമിന്റെ ആകുലതകള്‍  http://thudithaalam-oduvathody.blogspot.in/2012/10/blog-post.html